Ấm Mãn Biều

4,000,000 

Ấm mới: 满瓢 ~ Mãn Biều
Dung tích: 165ml
Chất đất: 紫泥调砂 ~ Tử Nê Điều Sa
Chế tác: Thủ Công
Lưới lọc: 14 Lỗ
Nghệ nhân: 王萍 ~ Vương Bình
Giá bán: 4.000.000